注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

六年级上册第二单元重要词语  

2013-10-26 20:16:51|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

六年级上册第二单元重要词语

姓名:        学号        分数       

 

lián pó     hán bó       fǔ dǐ    shànɡ qīnɡ   qī fu      lì hɑi

 


duó bù     jīn tiáo   kuān shù    wǔ rǔ      yàn  xí     qīn  mì

 


zhào ɡuó   xǐ  shù    yáo huànɡ   chén āi    duǎn zhàn   tān tā

 


shùn jiān   tā xiàn     fèi xū    zhèn hàn     quán shì   zé rèn

 


línɡ hún    mǎ  lì     bó wù     lǒnɡ zhào    cè xián   měnɡ liè

 


zhì xù      cǎo zá     dà fù      dòu  ōu   zhēnɡ zhí   diào qiǎn

 


jìn mò    jiàn qiáo   nínɡ shì   diāo xiànɡ  lǚ xínɡ    quán lì

 


kū  qì     diān bō     hán zhàn   qī liánɡ    ǎi xiǎo    ān wèi

 


chē  tāi    biě le     cènɡ pò    dònɡ jiānɡ  yóu  wū    lènɡ zhù

 


cān ɡuǎn   huái yùn    cān zhuō    qīn wěn     cū cāo    liǎn jiá

 


nán nɑn     wà zi     qiáo yī      lìn xiànɡ rú    tán qiān qiū

 


zhēnɡ fēnɡ xiānɡ duì  chún qiānɡ shé jiàn    cùn  bù  bú  rànɡ

 


ruò yǒu  suǒ  wù      lǎo mài hūn yōnɡ     shēn mínɡ dà  yì 

 


fù  jīn  qǐnɡ zuì     dà ɡōnɡ  wú  sī      ténɡ kōnɡ ér  qǐ

 


kuān rónɡ dà dù       dì dònɡ shān yáo     shēnɡ sǐ yōu ɡuān

 


háo  bú   jù  pà     huì shēnɡ huì  sè     āo  xià  qù    

 


miào  yǔ  lián  zhū    nuò  màn  dǐ      qǐnɡ kè jiān 

 


jǐnɡ rán  yǒu xù     wēi  rán  yì  lì      yīn  sēn  kě bù

 


zhōnɡ yú  zhí shǒu    tiān jīnɡ  dì  yì    shān  rán lèi xià

 


huānɡ wú  rén  yān    yōu  mò  ɡǎn      yì  wō fēnɡ

 

  评论这张
 
阅读(257)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018