注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

六年级上册第一单元重要词语  

2013-10-26 20:14:20|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

六年级上册第一单元重要词语

姓名:        学号        分数       

 

shuò  ɡuǒ    táo  cí     wū  jǐ     kāi  tuò     chénɡ  zhèn    shǒu  pà

 

 

mǒ  qù    yánɡ  yì    ànɡ  rán    qīnɡ  qí   chún  měi    qì  pò

 


huī hónɡ    wēi  é       zì háo     rónɡ  qià     nú  yì    yǐn  bì

 


lián  dāo    zhù  jūn    yě  shòu    cán  kù    cù  yōnɡ   liào  wànɡ

 


qiú  zhǎnɡ   lí  tián     yōu  lǜ    là  zhú     bā  lí      kǎ  piàn

 


yáo  yì     lí  mínɡ    wū  xiá     qī zǐ     jiāo  ɡuàn   luò yánɡ

 


xiāo bānɡ    bí  tì    yǒnɡ chànɡ   qī línɡ    shēn yuān   mí màn

 


bēi  fèn   yù  jué      zài   ɡē  zài  wǔ    nónɡ zhuānɡ dàn  mǒ   

 


bō lán  zhuànɡ  kuò   yín  zhuānɡ sù ɡuǒ    yún wù piāo  miǎo 

 


xǐ chū wànɡ wài      kānɡ  kǎi  jī ánɡ     yǔ shì  chánɡ  cí 

 


hénɡ  xínɡ bà dào     qīnɡ qí jùn xiù     

 

 

 

jīnɡ  kǒnɡ wan zhuànɡ  mí  liú  zhī jì      jiē  tóu  xiànɡ 

 

 

wěi     fù  yú  wán  kànɡ     wù ǎi      pǔ xiě      jí chí

 

 

 bào fā    mǎn qiānɡ    yīn fú     xuán lǜ      nà hǎ  

 

 

kànɡ zhēnɡ   qīnɡ zhù    yōu àn     liú shì

 


 ɡài niàn   xīn  zànɡ  yī shɑnɡ    màn juǎn   zònɡ jiǔ    wū xiá

 


xiānɡ yánɡ   jiā jì     nǎi wēnɡ     yì ɡuó tā xiānɡ      fèi jié hé

 

  评论这张
 
阅读(245)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018