注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

五(下)看拼音写词语复习  

2013-05-30 16:10:01|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元

jì mò  pāo xiào  jiě fàng  niàng mi pǔ sù   luǒlù   pēn fā

(    ) (      )   (     )  (      )  (     ) (    )  (     )

niǔ kòu   wàng shèng  gē yáo  cháng shòu  huā bàn  nǎ lǐ

(     )    (      )  (     )   (      )  (     )  (     )

cāng tái   lí ba   hú dié  mò shuǐ  yǐ kào  lán gān  sì zhī

(       ) (     ) (     ) (     ) (     )  (     )  (     )

huān chàng chéng qiān yíng bǎi  dīng dāng  bèng tiào mào mì

(        )   (           )    (       )   (      )  (     )

yōng bào  huāng shān yě lǐng zhī fán yè mào  jī jī de jiao

(      )  (            )    (             )  (            )

xiān gǎo  xiǎo biǎn  jiān áo  yàn tái  yí hé yuán  é jiǎo

(      )    (     )  (     )  (     )  (        ) (      )

yù lán táng  hǎi táng huā  jī jī guā guā   niǔ ní  xiǎo qì

(         )   (         )  (            )  (     ) (     )

zǐ yuē  yī yī yā yā  hú pō  shū shú

(     ) (          )(     ) (      )

                          

 

 

 第二单元

huá qiáo  xiá gǔ  zhèng míng  huá pò  sì yǎng  yòu rén

(      )  (    )  (       )  (    )  (     )  (     )

kè chéng  zhí xíng  rǔ bái sè  xié lái  xì jūn    lì zi

(      )  (      )  (       )  (     )  (     )  (    )

jià jiē  róng huà  xiào lǜ   mǎ lǎng shǔ 

(     )  (      )  (     )   (         )    

péng pài  yǔn shí  jú zi  cí xìng  wèi lán  bīn lín miè jué  

(      )  (     )  (    ) (     )  (     )  (             )

zhù lì  hán fēng lǐn liè  cāng qióng  yóu yì    huì xīng 

(    )  (             )  (         )  (     )   (      )

 

 

 

 

 

                   第三单元看拼音写汉字

bào zào  gān zào  xiǎng shòu  yuè tán  fāfèn  yōu huì

(     )  (     )   (       )  (     )  (      ) (     )

pí qì  bù qū bù náo  měi lì fù ráo mǎ tóu mó fàn páo xiào

(    )  (          )  (          )  (     )(     )(       )

hūxiào  chí rǔ nú lì rù yù  zèng sòng  yí qì  pài qiǎn

(     )  (     )(     )(     ) (      ) (     ) (      )

sīliè  tài shān  wú xī yǎba  lēi jǐn  bào quán

(     ) (      ) (     ) (     ) (     )  (      )

kūqì  zhuóyǒuchéngxiào  méi gui  jué jiàng  nà hǎn

(   ) (                ) (     )  (       ) (     )

chān fú cōng lóng  wéi wǎn  miáo máng  shūfājī diàn

(     )  (       )  (     )  (       ) (      ) (      )

shūjí  kù xíng  shān hú  huà xiǎn wéi yí  bìn fà  cí qì

(    )  (     )  (     )  (             ) (     ) (    )  

wéi gān  kuí wú  shūkān gěng gài  xuàn yào   ānníshālìwén

(     )  (    ) (     )(        )(         )(           )

gānlín yáo yè  yīhóng  ābǐng mǐn miè shēngténgdiēdàng

(      ) (    )  (     )  (     ) (      )  (              )

                        

 

 

 

 

第四、五单元看拼音写汉字

duì wù āi jí ōu zhōu gǒngxíng yōu yǎ fén mù  jūn lì yán jùn

(    ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) (     )

shēng yá tóng gě dà shà qíng zhe bó wù guǎn zhàn xuē yìdūn

(      ) (     ) (     )(      )(        )(      ) (     )

zhuāng shì jiē tóu xiàng wěi lún kuò qì chéng mó nǐ shītǐ

 (      ) (               ) (      )(      )(     )(     )

guì zhe  cǎo píng    zì bēi  suǒ xiǎng pī mǐ zhuī xíng

(      ) (      )   (      ) (             )  (      )

bāoxiāng  mù qiāo  mù guāngjiǒngjiǒng

(        )      )(              

chù lì qiào qǐ pù shài  yù shǒu  gōng nǔ shǒu wēi rán yì lì

(     )(     )(      )  (     ) (          ) (           ) 

kǎi jiǎ qín bīng mǎ yǒng  fà jì niǎo kàn lòu huā  huá ěr zī 

(      )(            )  (    ) (      )  (      ) (     )

                      

mò lì huā guǒ zài tǎo rén xián shāi dà mǐ xiào hē hēshíchén 

(        )(     )(          )(         )(         )(      )

lǚ lǚ yōu xiāng  shī fu  tuō xié  tāo chū xǐ zǎo fènghuáng

(             ) (     ) (      ) (      ) (     ) (        )

shuōyuèquánzhuàn jiūfēn guǐliǎn yóuyóugēbo hé xié sǒng lì 

 (             ) (     ) (      )(          )(     )(      )

jī xù  lǒu zhe  niú gāo  zhàng zi  huā jiào  gē jīng cǎo 

(    ) (      ) (      ) (      )  (      )  (         )

bīnbīnyǒulǐ yìxiǎocuō bù guà zi  xǐ shù  huò rán kāi liǎng

(         )(         )(        )(      )(               ) 

yā tou  duò bù  ǎn niáng zhèngzhù ào  ma niè shǒu niè jiǎo 

(    )  (     ) (      ) (      )(  )(  )(               )

cháng é bèn yuè bó lán hùndùn móuzi  o  chēn guài méng lóng

(             )(     )(     )(    )(  )(       ) (       )

 jìngmìměihǎo

 (          )                  

                   

 

第六、七单元看拼音写汉字

péngdéhuí yìwǎn rì yè jiān chéng jīngxīndòngpò xù yǔ bǐ sài

(       )(    )(                )(           )(     )(    ) 

jǐng wèi yuán  xī ní chōngfēng jūn mào yù hán yī róng jìn

(           )(     ) (       ) (       )(       )(      ) 

bēng tā  pī bō zhǎn làng  jiānkáng 

(     )  (             )  (      )

wēi yí luó zi jiǎozhǐtuóliángshi pángbó mínshān qiū nán huī

(    )(    )(      )(           )(      )(      )(        ) 

pái zhōu wān gōu huǒ lín xún zhēng zhēng tiě hàn áo zhàn

 (         ) (     )(     ) (               )  (     ) 

                     

dù shàng yì sháo shuǐ bǐ yù shēn tán  shuǐ jiào huái shù

(      )(           )(     )(      ) (        )(        )

xīgài shuǐshān shúxī pūlènglèng  qīxī  wàishēng  é méi shān

(    ) (     ) (     ) (      )  (     )(       ) (        )

huí cāng  tóng rén  huī liáng niǎo

(      )  (      )  (            )

 

  评论这张
 
阅读(283)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018