注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

六年级上册第六单元重要词语  

2013-12-24 07:16:52|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

六年级上册第六单元重要词语

姓名:        学号        分数       

lǚ  xínɡ    sī suǒ    zhuī qiú   fènɡ xiàn   ɡuānɡ cǎi

 


wéi chí    lànɡ fèi    zhēn xī    xiàn mù     ài xī    zhēn chénɡ

 


zhù fú     yuán liànɡ  wěnjiàn    qián  é    tiào wànɡ   huǒ jiàn

 


yōu hòu    dài  yù     fù  yù     qīnɡ sù    dàn shēnɡ  mái cánɡ

 


tǎn lù    chénɡ kěn    pàn wànɡ   màn chánɡ  hánɡ chénɡ  yùn zài

 


yán zhì    zhuó yuè    ɡònɡ xiàn   yù  wéi    jié chū    zhǔ chí

 


lián jié     zǔ náo    zhēnɡ duó  kònɡ zhì    zhēɡ chí     yāo xié

 

hōnɡ dònɡ   qīnɡ  miè   chánɡ shì    yì rán    cháo xiào   kān cè

 


jià  qiáo   zhōu mì     miǎn lì    biāo ɡǎn   qiào bì    zhuì rù

 


huì tú      jī xiào    kāi záo    suì  dào   ní  jiānɡ  suō duǎn

 

 


chà dào    jùn ɡōnɡ   miǎo shì     huíjī     tónɡ xiànɡ  yóu lǎn

 


ɡān ɡà    xié jiànɡ     bēi wēi    yōu yuè    xiū rǔ      ào màn

 


jìnɡ mò     zàn tàn     fēn liè     wǔ qì      wéi hù

 


zhēnɡ xiān kǒnɡ hòu    ɡuǎnɡ kuò wú yín    pī bō zhǎn lànɡ

 


hún qiān mènɡ rǎo      fù měi liú xué       ɡāo shān shēn jiàn

 


xuán  yá  qiào bì     zàn  tàn  bù  yǐ      mínɡ mén wànɡ zú

 


kāi  huái bù  yǐ     háo  bù  yóu  yù     kuánɡ  fēnɡ nù háo

 


ɡuō xiǎo juān     dǐ de  shànɡ   zhān tiān yòu    xiū zhù quán

 


jū yōnɡ ɡuān    jīnɡ wěi  yí    pān shān yuè lǐnɡ

 

  评论这张
 
阅读(127)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018