注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

五~七单元看拼音写词语  

2013-01-07 16:14:55|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第五单元

姓名         得分      

yù wéi   dǒu yá   yù pínɡ lóu   bīn kè   yì lì

(         )   (         )      (                     )     (         )      (         )

fǔ wò   pén jǐnɡ   fènɡ xì   chónɡ dié   ɡé bì

(        )   (           )        (          )      (                  )   (           )

xiōnɡ tánɡ   chén zuì   jié zuò   xuán ɡuà   yǎn yìnɡ

(                  ) (               )   (              )   (                )   (                )

dūn huánɡ   zūn jìnɡ   jì lù     fó jiào   yín xián

(                 ) (                )   (            )   (                )   (                 )

cì xiù   yī yī bù shě  qiān zī bǎi tài  chōnɡ mǎn shēnɡ jī

(           ) (                      )   (                             )   (                                )   

qínɡ yǒu dú zhōnɡ   bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ   yù yù cānɡ cānɡ  

(                )   (                  )   (              )

wén mínɡ yú shì  léi shēnɡ hōnɡ mínɡ   shān huí ɡǔ yīnɡ  

(                            )   (                                 )         (                              )

qì shì fēi fán   duàn yá jué bì    wēi fēnɡ lǐn lǐn  

(                         )        (                          )        (                               )

wéi miào wéi xiào   zé zé zàn tàn   jīnɡ miào jué lún

(                                 )   (                             )   (                             )

hónɡ wěi ɡuī lì   màn tiān áo yóu   fǔ bài wú nénɡ  

(                              )   (                             )   (                              )

dì ɡuó zhǔ yì  cí méi shàn mù    yǐn rén zhù mù  

(                           )   (                           )   (                         )

chénɡ bǎi shànɡ qiān   jǔ shì wén mínɡ

(                                          )   (                                

                     第六单元

                               姓名         得分      

léi bào zhè jiānɡ ruì diǎn   bì shāng   jiē kāi    yào shi

(            ) (        )   (             )   (           )   (            )   (            ) 

diān bǒ  tí ɡānɡ  mó tuō chē   qiān yí  chāo xiě  suǒ mén

(         )  (          )   (                  )  (           )  (           )  (          )

shì shì  shènɡ huì xiǎo fàn  mí liàn  quán  lì   zì miǎn

(         )  (             )   (              )  (          )  (        )   (           )

jī xiè zhènɡ tuō  dàn shēnɡ   tiě chuí  zá shí tou  cán fèi

(        )  (             )  (            )  (            )  (             ) (          )

jiān kǔ   bào zhà wēi  lì   yùn  shū     jǐ yǔ

(         )  (          )   (            )  (           )   (          )  

 nán yǐ zhì xìn   xiáng  shí kě xìn   hóng  piān  jù zhì

(                    )  (                         )  (                             )

kě xiǎng ér  zhī   líu chuán qiān gǔ   huà wéi wū yǒu

(                             )  (                       )   (                       )

pū miàn ér lái    míng chuí qīng  shǐ   háo bù qì něi

(                         )   (                           )  (                         )

chí zhī yǐ hénɡ   bó lǎn qún shū    léi diàn jiāo jiā

(                            )  (                      )  (                    )

bù zú wéi qí hùn wéi yì tán   lěnɡ cháo rè fěnɡ

(                     )   (                     )  (                            ) 

nù fà chōnɡ ɡuān  xīn xǐ ruò kuánɡ   wú jī zhī tán

(                             )   (                          )  (                     ) 

ān rán wú yànɡ jiā tú sì bì  yì xí pò shān  fèn bǐ jí shū

(                        )  (                   )  (                   )  (                   )

pī shān zhù lù  huānɡ shān  yě lǐnɡ   dī shuǐ chuān  shí

(                   )  (                       )  (                            )    

sān xīn èr yì   rì diāo  yuè zhuó     lú huǒ chún qīnɡ

(                        )  (                       )    (                         ) 

jiān chí bù xiè  bàn tú ér fèi zī zī bú juàn  jiē lián bú duàn

(                       )  (                    ) (                     ) (                         ) 

fān shān yuè lǐnɡ qiè ér bù shě   wēi bù zú dào

(                            )  (                  )  (                         )

第七单元

                       姓名         得分      

qiānɡ bànɡ dān wù mù chūn  yā jiè  qín cháo   jīnɡ yínɡ

(               )   (                )  (             )  (        ) (          )  (         )

mínɡ mèi   lǐ cǎi          zàn shí zhuānɡ zài        yǒu yì          wéi yī

(             )  (             )  (             )   (                 )  (                )  (                 )

wēnɡ ǎo  chú tou lián penɡ  kuǎn dài  jiào liànɡ  tuī cí

(           )  (           )  (              )  (           )  (         )  (                )

tiē bǔ  ɡāo shǒu  xiào jìnɡ  qiān ɡuà   ɡé bì   yǎnɡ wànɡ

(       )  (              )  (             )  (       )  (         )  (           )

yuǎn tiào  nínɡ shì   jī lónɡ   piàn zi   bái zhòu   yī shanɡ

(           )  (              )  (           )  (       )  (         )  (             )

xiū cán  liū zǒu   mèng hào rán   yù mǎn tiān xià

(          ) (         )  (                   )  (                     )

yī cǎo fù mù  cuò shǒu bù jí yān wù mí ménɡ

(                     )  (                    )   (                        ) 

yī yī xī bié  yǒnɡ shì bù jué  àn  nà bú zhù

(                 )  (                   )  (                          )

kuài zhì rén kǒu   qì shì xiōng xiōng   qīng cuì yù dī

(                         )  (                         )   (                     )

yì yǐn ér jìn   hào hào dàng dàng

(                        )  (                                )

āi hóng biàn yě                  qī lí zǐ sàn         nì lái shùn shòu

(                              )   (                         )    (                          )

guān bī mín fǎn  rěn wú kě rěn    bī shàng liáng shān

(                          )  (                      )  (                            )

jié fù jì pín    tǐng ér zǒu xiǎn    bīng lái jiàng dǎng

(                )   (                             )   (                            )

shuǐ lái tǔ yǎn   tì tiān xíng dào   zhì cún gāo yuǎn

(                       )  (                     )   (                       

  评论这张
 
阅读(219)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018