注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

专项复习(拼音)  

2012-05-25 15:32:22|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

一、看拼音,写词语。

        zhí shù    gōu qú    huí dàng   yīn  fú   bǎn  tú   guāi guαi

                         )(        )(        

míng mèi   chéng  dù   zhèng  zhòng  zhǎng wò   zhàn dìng

                              )(        )(        

dà gài   gū  jì   guī lü  jùn qiào  huó pō   jī ling   dàng yàng

       )(     )(     )(      )(      )(      )(         

làn màn   lüè guò   ǒu ěr   yuán yùn   yìng chèn   xiān yàn

              )(      )(        )(         )(        

yān  yǔ  lóu  tái    jǐǔ  qí  tōu  xián  lán  yāo  shēng  shū 

       )(       )(       )(        )(        )(          

tú  àn   gǎn  chù  cuī  cù gōng  kè  mián  yán  sī  xù 

                   )(         )(          )(     

qǐ  fā   yōu  yǎ  pò  suì   jiào  xùn    xīn  shì tǎn  kè 

      )(         )(       )(          )(        )(     

chāo guò  jūn  yún    jiān  gù  jī  yì  tuī  jiàn  zhǔn  xǔ                 

         )(          )(       )(      )(       )(      

 zhí    shì   jiē    shèn  zhòng  ān  wēi     wài

      )(       )(     )(           )(              

xiān  měi  wù  bì  huí  wèi  nán  miǎn  shèng qíng  wéi  fàn

       )(       )(       )(         )(          )(       

Xiào  lǜ   xián  shú   jǐ  yǔ   jiān  cè   pí  bèi   tōng  chàng

             )(       )(       )(                 

bó  dòu   láo  lèi  fān  qié  máng  tóng  tiān shǐ   qīng cuì

       )(       )(       )(            )(       )(        

shū  cài  juān  xiàn  qīn qi  máng  lù  shòu  xiǎo  yǎng miàn

       )(        )(      )(        )(         )(         

zé  guài   bó  zi   bì  shàng   lún  liú    mēn  rè  kuàng  dì

        )(      )(          )(        )(        )(        

qín  láo   tǎo yàn  chōng  kuǎ   tōng  xiǎo  cuī cù  shū  hu

       )(        )(           )(          )(      )(     

tǔ  rǎng  yāo  shàng  dài  màn  cāi  xiǎng  hào  qí  fàn làn

       )(            )(         )(          )(       )(     

 hú pàn   xiōng pú   chàn dòng  zhǎo zé  xiōng měng   tā xiàn

      )(         )(          )(       )(               

biān  yuán   jié shù   bú shèn   shù  guān  dài  jià  zhǎ yǎn

          )(       )(        )(         )(       )(      

  wǎn  xī   suí  jí    chōng  shuā   è  liè    shà  shí    sì  nüè

       )(     )(             )(       )(        )(       

cū  zhuàng  chóng  jìng   zhān  yǎng  chóu  mì   bǎo  chí 

           )(            )(           )(        )(        

  jìn      xiān  ruò       jīng  què        mi     jì  niàn

                                             

xīn  mǎn  yì  zú       wú  kě  nài   hé      rì   yè  cāo  láo

                                                       

chū  chū  máo  lú    cái  huá  héng  yì    liào  shì  rú  shén

                                                       

jū  gōng  jìn  cuì         sǐ  ér  hòu  yǐ       dú  mù  nán  zhī

                                                        

wēi  bù  zú  dào      jī  huǐ  rén  wáng      qīng  ér  yì   jǔ

                                                        

hú  lún  tūn  zǎo  fú  guāng  lüè  yǐng    bú  shèn  liǎo  liǎo

                                                      

Shú  néng  shēng  qiǎo xún  gēn  wèn  dǐ   wú suǒ  bù  xiǎo

                        )(                                  

Wān  yán  qǐ  fú         qīng  cuì  yù  dī        xiù  lì  yí  rén

                                                         

máo  sè dùn  kāi     xún  guī  dǎo  jǔ     xiǎn  wéi  rén  zhī

                                                        

huān  shēng  xiào  yǔ  dà  yǔ  rú  zhù    shēn  xiān  shì  zú

                      )(                                

chūn  shēn  sì  hǎi   fēng  yuè  wú  biān   shì wài  táo  yuán

                                                      

fēi  pù  liú  quán     gǔ  mù  cān  tiān     shī  qíng  huà  yì

                                                       

bái  yī  tiān  shǐ      yù  jié  bīng  qīng       jiù  sǐ  fú  shāng

                                                       

wàn  zhòng  yī  xīn  zhòng  zhì chéng  chéng   hán xīn  rú kǔ

                   )(                         )(             

Shēng  sè  jù  lì      fān  shān  yuè  lǐng     tū  fā  qí  xiǎng

                                                       

xìng  chōng  chōng   qǐng kè jiān  yòu ér yuán  yǐ  dé wéi  lín

                            )(            )(            

hū  péng  yǐn  lèi    yè  shēn  rén  jìng   huān  hū  què  yuè

                                                     

tāo  tāo  bù  jué        yí  xiè  qiān  lǐ         bù  cí  ér  bié 

                                                       

zòng héng jiāo cuò   mù  míng  ér  lái   bǎo  hán  shēn  qíng

                                                      

 máo  zhī     yuán  yuán   duàn    háo  wú  jié  zhì

                )(                                       

yù  yán  yòu  zhǐ       tūn  tūn  tǔ  tǔ        wú  jū  wú  shù

                                                        

shǎn  shuò  qí  cí      zhī  zhī  wū  wū      shù  shǒu  dài  bì 

                                                       

kǒu  ruò  xuán  hé   miào  yǔ  lián  zhū  yǎn  huā  liáo  luàn

                                     )(                  

tán  xiào  fēng  shēng  méi  fēi  sè wǔ  juàn  niǎo  zhī  huán

                      )(               )(                   

sì  jì  cháng  qīng   péng  péng  bó  bó   fán  yǎn  hòu dài

                  )(                                     

wàn  mǎ  bēn  téng   yáng  pí  fá  zǐ  zhuó  làng  pái  kōng

                     )(                )(                    

tán  xiào  fēng  shēng  bō  làng  tāo  tāo  gǔ  làng  qián jìn

                      )(                  )(                 

jì  wǎng  kāi  lái       gé  gù  dǐng  xīn       yī  yī  dài  shuǐ 

                                                       

wéi  cái  shì  jǔ     zhī  rén  shàn  rèn     kē  jiào  xīng  guó

                                                        

yí  chàng  yí  hè   luàn  kǎn  làn  fá     huǎng  rán  dà  wù

                 )(                                       

dǎn  dà  xīn  xì     huí  tiān  wú  lì     qiǎn  cháng  zhé  zhǐ

                                                       

tiān  dào chóu qín       sān gù máo  lú     qún xióng fēn zhēng

                                                           

màn shān biàn yě     shān wài yǒu shān    wèi wéi zhuàng guān

                                   )(                   

chǔ biàn bù jīng        shě shēn wàng  sǐ      léi shēng dà zuò

                                                      

rú  chī  rú  zuì       hūn  hūn  yù  shuì      xīng  luó  qí  bù

                                                        

 zhī  bài         bèi  gǎn  qīn  qiè      gān  dǎn  jù  liè

                                                        

mù dèng  kǒu  dāi      zhī  kū  yè  luò      tí  xīn  diào  dǎn

                                                        

chéng  qún  jié  duì      zhuān  xīn  zhì  zhì     yǔ  shí  jù  jìn

                                                      

 

 

  评论这张
 
阅读(184)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018