注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

看拼音写词语专项练习  

2011-01-01 08:15:26|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

看拼音写词语专项练习

第一单元

shuānɡ jiǎnɡ  bái  tǎ    sì  zhōu    huán  rào   lǜ shù hónɡ qiánɡ 

  (        ) (        )   (        )  (                )

sǎ   shuǐ    qiāo  qiāo  yú  kuài     ān  pái      piāo  dànɡ

(        )   (        )  (       )    (       )   (          )

huǒ   bàn    tuī   kāi   chá cí diǎn   cōnɡ  minɡ  tū  rán  bō  tāo

(        )  (         )  (          )  (         ) (     ) (      )

yán  shí   shēnɡ  yīn   jīnɡ tāo pāi àn  shí jìnɡ  liè rì dānɡ kōnɡ

(      )  (         )   (             )  (      ) (               )

yì wèi shēn chánɡ    fēnɡ shù lín   tínɡ  bó   yōu  chóu  tǐ   wèi

(                )  (           )  (        ) (        )  (       )

ɡū sū chénɡ  hán shān sì  zhōnɡ shēnɡ  fènɡ xiàn   xínɡ tài ɡè yì

(         ) (          ) (          )  (        )  (            )

rǔ   zhī   wèi  zhi   shū  sònɡ  zhuó zhuànɡ  piāo  línɡ  huí  ɡuī

(      )  (        ) (        ) (         )  (         ) (        )

第二单元

běi dà huānɡ  yín  huī  tòu  mínɡ  bō  wén  dòu  jiá  rán  shāo

(          )  (      )  (       ) (      )  (      )  (       )

shān  lǐnɡ  mánɡ mánɡ   yìnɡ zhào  rè  nao   fēi  fán  tǐnɡ  bá

(        )  (       )  (        ) (       ) (       ) (       )

hánɡ zhōu  yáo  línɡ  zhuànɡ lì  sù  yǒu  lián mián qǐ fú  nónɡ dàn

(       ) (        ) (        ) (       ) (             ) (        )

yóu  rú   ɡé  wài  yǎn yìnɡ  yì  bān  yìnɡ chèn  měi chēnɡ  bù   rěn

(      ) (      ) (       ) (       ) (       ) (        )  (      )

xīn kuànɡ shén yí  yè mù chū chuí  měi miào  chún jìnɡ  shì xiàn 

(               )  (            )  (       ) (       )  (       )

lán jīnɡ jīnɡ  yī shān ér jiàn  chuānɡ lián  mínɡ yuè dōnɡ shēnɡ

(           ) (              )  (         ) (                    )

qīnɡ fēnɡ xú lái    shènɡ  dì 

(              )   (         )

第三单元

huā tuō   rónɡ qiú  jiànɡ luò sǎn   zhǔ  fù   jì  zhù   biǎo miàn

(     )  (       )  (           )  (       )  (      )  (        )

mí   huò  fù   wēnɡ  jìnɡ xiānɡ kāi fànɡ  mài  zi  yí fèn  lǐ  wù

(       ) (       ) (                  ) (       ) (     ) (     )

pò bù jí dài  shí  pǐn   bǎo cún   fánɡ  zhǐ  bài  fǎnɡ  rénɡ  rán

(          )  (       ) (       ) (        ) (        ) (        )

shén  mì  liǎnɡ jiàn fǎ bǎo  hún tiān línɡ   yáo huànɡ   yè  chā

(       )  (          法 宝)  (         )  (        )  (       )

suí   jí   qì chōnɡ chōnɡ  fǔ  mō   huǒ  yàn   ɡè zhǒnɡ ɡè yànɡ

(      )  (             ) (      ) (        ) (                )

xīnɡ fēnɡ zuò lànɡ

(                )

第四单元

qīn lüè   dǎ zhànɡ  shòu shānɡ  mò  fánɡ  mó miàn  xìn xīn  zhāo jí

(      ) (       ) (         ) (       ) (       ) (      ) (      )

bìnɡ bu huī xīn  dònɡ yuán  dǐ  kànɡ   chénɡ ɡōnɡ  wú wánɡ   nú  pú

(              ) (        ) (       ) (         ) (       ) (      )

ɡōu  jiàn  biǎo  shì  móu chén  xiāo miè  miǎn chú   hòu  huàn

(       ) (        ) (       ) (       ) (        ) (        )

jiàn  yì  wàn bān wú nài  zhuǎn ruò wéi qiánɡ   tīnɡ zhěn qì

(      ) (             )  (                )    (         )

fèi jié hé  léi nài kè   sī  suǒ  yán  zhe  mù  ɡùn  fēn   xi

(         ) (     ) (       ) (      ) (      ) (        )

xiào ɡuǒ  xínɡ zhuànɡ  yì chánɡ    yán   jiū    nèi zànɡ

(       ) (        )  (       )   (         ) (         )

第五单元

shā  tān  qiǎn shuǐ wān  mù  yù  qīnɡ tīnɡ  shū  fu   jù  chǎnɡ

(       ) (           ) (      ) (       )  (      )  (        )

ɡuān shǎnɡ  shānɡ diàn  shǎn  yào jīnɡ cǎi  xiǎo lù zhū  jiànɡ lín

(        )  (         ) (       ) (       ) (         ) (        )

cǎo  ɡǎn  zhēn  zhū   zhí wù   jùn  qiào  yì  ɡǔ  zhēnɡ qì chuī zòu

(      ) (        ) (       ) (         ) (     ) (      ) (       )

yuán rùn  yuè  qǔ   shí liu  huó  pō   shèn zhì  bā   kāi  xǐ  xùn

(      ) (       ) (       ) (      ) (        ) (       ) (       )

bāo kāi tián jīn jīn  chí mínɡ zhōnɡ wài lǎ  bā  hónɡ bái xiānɡ jiàn

(     ) (            ) (               ) (   ) (                 )

第六单元

shū  shu  qí  ɡuài  yí cè shū  jiǎo  yìn    zú   jì   bèi   ké

(      ) (       ) (         ) (        ) (        ) (        )

kuànɡ shí  méi  tàn  páo ɡēn wèn dǐ  huà shí  tuō xiǎn zhēnɡ chǎo

(       ) (        ) (            ) (       ) (       ) (       )

zá   cǎo   yì yōnɡ ér shànɡ   pīn mìnɡ   chú cǎo jì   qī  fu

(      )  (               ) (         ) (          ) (      )

chuǎn qì  fēn fēn   jī  liè   bù yóu fēn shuō  wú yǐnɡ wú zōnɡ

(      ) (       ) (       ) (              ) (               )

zhì   huì  jiū  jìnɡ  pà  mǐ  ěr  wèi xīnɡ   jù  dà   shǒu  bì

(       )  (       ) (         ) (        ) (      ) (        )

hánɡ tiān fēi jī   xīn  sī  zì yóu zì zài  qīn  qiè    chì  bǎnɡ

(               ) (       ) (           ) (        )  (         )

第七单元

wò   kè  shānɡ shì  zhí yuán   shǒu shù      yào   dān xīn  dāo shù

(     ) (        ) (        ) (       ) (麻醉   ) (       ) (      )

sǔn  shānɡ  yí  ɡònɡ  liú bó chénɡ  wài  kē   bù  jīn  shī shēnɡ

(        ) (       ) (           ) (       ) (      ) (         )

bān  jí   yuàn  yì  tóu  xiànɡ   diào  lái  qínɡ kuànɡ  chí   jiǔ

(      ) (        ) (         ) (        ) (          ) (        )

jiǎnɡ shù  jiāo  tán  kùn  jìnɡ  zhù shì   lún  liú  jīnɡ jiǔ bù xī

(       ) (        ) (        ) (      )  (        ) (             )

dà  kēnɡ  bǐ  dé  ɡān  xīn   fù  jìn     mǎi      qīnɡ pén dà yǔ

(      ) (    ) (       ) (       )  (   东西)  (              )

sōng  ruǎn  zhuānɡ bàn  shí xiàn  wéi  yī  sǎo xìnɡ fēnɡ yōnɡ ér zhì

(        ) (         ) (        ) (     ) (       ) (             )

第八单元

xiānɡ fénɡ  jiā  jié   jiā  bèi  wánɡ wéi  chònɡ yánɡ  shǒu wǎn shǒu

(        ) (        ) (       ) (        ) (         ) (            )

fú lǎo xié yòu   chā  huā   sī xù wàn qiān   huí  yì    qínɡ  jǐnɡ

(             ) (        ) (              ) (       )  (          )

sūn zhōnɡ shān  tiāo chái   chán  zú   tònɡ  kǔ  wèi  shá  jì  rán

(            ) (         ) (        ) (        ) (       ) (       )

shòu  zuì  zǔ  zōnɡ  fèi chú  fù  nǚ   yǎn  lèi  chā yānɡ  lòu xí

(       ) (       ) (       ) (     ) (       )  (      ) (      )

kònɡ xián   cì tònɡ    chànɡ  ɡē

(       )  (      )  (          )

 

  评论这张
 
阅读(131)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018